اين گزارش نشان مي‌دهد براي دومين ماه متوالي، درصد تغيير شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور در ارديبهشت 1402 نسبت به ماه قبل يا همان تورم ماهانه، كاهش يافت و به 2.8 درصد رسيد كه 0.6 واحد درصد از رقم مشابه سال قبل كمتر و بعد از ارديبهشت سال 1401 بالاترين رقم طي دهه اخير است.  در دومين ماه سال 1402، بيشترين افزايش ماهانه شاخص قيمت در بخش كالايي به ترتيب مربوط به سه كالاست. در اين ميان سيگار با 6.4 درصد در رتبه اول و گوشت قرمز و مرغ با 6.1 درصد در رتبه دوم قرار دارند. جايگاه ميوه و خشكبار با 5.3 درصد در رتبه سوم است. در مقابل شاخص قيمت انرژي (آب، برق، سوخت) و خريد وسايل نقليه به ترتيب از افت 1.5 درصدي و 2.9 درصدي برخوردار هستند.

درصد تغيير شاخص بهاي كالاها و خدمات 
طبق پژوهشي كه مريم خزايي در معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران انجام داده، در بخش خدمات بيشترين افزايش ماهانه شاخص قيمت به ترتيب متعلق به خدمات حوزه حمل و نقل عمومي با 13 درصد افزايش و بهداشت و درمان با 6.3 درصد است. در ضمن تفريح و فرهنگ با 5.3 درصد و هتل و رستوران با 5.1 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. با توجه به ضرايب اهميت كالاها و خدمات در سبد هزينه خانوارهاي كشور، ميزان مشاركت گروه‌هاي كالايي و خدماتي در تورم متفاوت است. در دومين ماه سال جاري، بيشترين مشاركت در تورم ماهانه مربوط به گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با 0.91 واحد درصد و مسكن (بخش عمده؛ اجاره) با 0.53 واحد درصد بوده است. اثر خدمات بهداشت و درمان با 0.4 درصد و پوشاك و كفش با 0.19 واحد درصد پس از گروه خوراكي و مسكن است. طبق داده‌هاي موجود، تورم ماهانه ارديبهشت براي خانوارهاي روستايي نيز 2.6 درصد (كمتر از رقم كل) و براي خانوار شهري 2.8 درصد گزارش شده است. در ضمن به گفته اين پژوهش بالاترين تورم ماهانه در دومين ماه سال 1402 متعلق به استان‌هاي ايلام، كردستان و اردبيل و كمترين تورم متعلق به استان‌هاي زنجان، خراسان رضوي و مركزي است. در ضمن بيشترين تورم ماهانه استان تهران بيشتر از ميانگين كل كشور است. 

تورم نقطه به نقطه 
نگاهي به روند ماهانه تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) نشان مي‌دهد، مسير افزايشي تغييرات شاخص‌ها نه تنها متوقف شده، بلكه معكوس شده است. طبق داده‌هاي موجود در ارديبهشت ماه اين شاخص 54.6 درصد بود كه 18.5 واحد درصد از رقم مشابه سال قبل بيشتر بود. در ضمن بالاترين رقم در دهه اخير بوده است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، در ارديبهشت ماه بيشترين افزايش شاخص قيمت نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن روغن خوراكي به ميزان حدود 203 درصد، گوشت قرمز و مرغ به ميزان 122 درصد بود. در اين مقطع ميوه و خشكبار 79 درصد و خريد وسايل نقليه 76 درصد است.  مرور داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، در بخش خدمات بيشترين افزايش شاخص قيمت در مقياس سال به ترتيب متعلق به خدمات هتل و رستوران با 84 درصد افزايش، خدمات حمل و نقل عمومي 60 درصد و بهداشت و درمان 57 درصد است. باتوجه به ضرايب اهميت كالاها و خدمات در سبد هزينه خانوارهاي كشور، ميزان مشاركت گروه‌هاي كالايي و خدماتي در تورم متفاوت است. طبق گفته معاون بررسي‌هاي اقتصادي، در دومين ماه سال جاري، بيشترين مشاركت در تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با 23.3 واحد درصد است. پس از آن گروه مسكن با 12.6 واحد درصد قرار دارد البته در گروه مسكن بيشترين سهم را اجاره داشته است. حمل و نقل در اين بين 5.2 واحد درصد سهم دارد. چهارمين گروه كه بيشترين سهم را در تورم نقطه به نقطه دارد 3.7 واحد درصد است. گفته مي‌شود، تورم نقطه به نقطه ارديبهشت 1402 براي خانوارهاي روستایي 60.3 درصد و براي خانوارهاي شهري 53.6 درصد است. مرور داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، بالاترين تورم نقطه به نقطه در دومين ماه سال جاري متعلق به استان‌هاي يزد، چهارمحال و بختياري و لرستان است. در مقابل كمترين تورم متعلق به استان‌هاي تهران، بوشهر و سمنان است.