ادبیات گفتگو و تعامل با نهادها، سازمان های مردم نهاد، مطالبه گران و کنشگران اجتماعی و مدنی، منتقدان رسانه ای و فعالان شبکه های اجتماعی را در شهرداری حاکم کرد، اعتماد از دست رفته بسیاری از کنشگران و فعالان سمن ها به مدیریت شهری را بازگرداند و آنها را در برنامه های شهرداری و شهر مشارکت داد. به هم اندیشی و گفتگو در عمل اعتقاد داشت. پیش از آنکه حکم رسمی وزارت کشور برای مسئولیتش ابلاغ شود، جلسات هم اندیشی با گروه های مختلف نخبگانی را با عنوان سلسله " جلسات هم اندیشی اصفهان فردا" آغاز کرد و در دوره مدیریتش بیش از ۶۰ جلسه هم اندیشی اصفهان فردا با گروه های مختلف از هنرمندان و ورزشکاران تا دانشگاهیان، زنان، فعالان محیط زیست، فعالان صنایع دستی، اهالی تئاتر و سینما، رسانه ها، نمایندگان افراد دارای معلولیت، نمایندگان تشکل های کارگری و .... برگزار کرد که حاصل پیشنهادهای بسیاری از این جلسات در سطح شهر و مناطق اجرا شد.