رونمایی از استاندارد ملی برچسب انرژی کولرهای آبی لورچ
مراسم رونمایی از برچسب انرژی جدید سیزدهم اسفندماه با حضور
"علیاکبر محرابیان"وزیر نیرو،"محمود کمانی"
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان
انرژیهایتجدیدپذیرو بهرهوری برق ایران،"مهدی ا سلامپناه"رئیس سازمان ملی
استاندارد و همچنین
جمعی ازتولیدکنندگان کولرهای آبی برگزارشد.
کولرهای آبی
لورچبا استاندارد جدید، حائز رتبهانرژیA+++در نمایشگاه جانبی این مراسم، به نمایش در آمدندو
عرکعتفاده از موتورهای پربازده در کولرهای آبی، شعععه اسعهمچنین با هدف ایجاد زمینه مذاکرات تجاری و توسع
های
دانش
بنیان، الکتروموتورهای پربازدهPMSMوBLDCتولیدات خود را عرضهنمودند.
با دسعتور ماام عالی وزارت نیرو،
سعازمان ملی اسعتاندارد ایران در برچسعب جدید اسعتاندارد کولرهای آبی که بعد از
سیزده
سال بازنگری شده، رتبههای«E،F،G»رااز برچ سب انرژی حذف و سه رتبه«A+++،A++،A»به
بالای رده
های برچ سب انرژی ا ضافهنموده ا س.بر ا ساسگزارشسازمان ملی ا ستانداردحدود۷۰در صد کولر آبی
موجود در رده
هایG،E،Fبرچسب انرژی جای میگرفتند که در بازنگری این استاندارد، کولرهای پرمصرف امکان
تولید را ندارند و با بهینه
عبعتفاده از الکتروموتورهای با بازدهی بالاتر و کسععرف برق و اسععازی مصعسعحداقلرتبهD
برچسب انرژی، اجازه تولید خواهند داش
.پیشبینی میشود با اجرای این استاندارد برای کولرهای آبی جدید و گام
بعدی آن یعنی الزامی شعععدن تولید کولرهای آبی با موتورهای پربازده
BLDC، بیش از۱۳۰۰مگاوات از میزان
تااضای برق طی چهار سال آینده کاهش یابد
.
لورچ علیرضا صمدی مدیرعامل شرک
بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کولرآبی در کشورضمن تادیر از اقدام
، وزارت نیرو و سازمان ا ستاندارد در الزام تولید کولرهای آبی با م شخ صات و بازدهی متفاوت شای سته وزارت صم
،
ابراز امیدواری کرد که با کنترل شدید تولیدات غیر ا ستاندارد
م سئولین و حمایمیتوان در م صرف انرژیکولرهای
آبی
بیش از پنجاه درصد صرفه جوئیکرد.